Thursday, July 30, 2009

न मी उरावे

आर्त मी तृषार्त मी, तू तृप्त जलाचा घोट व्हावे
तो स्पर्श हवासा घेण्यासाठी सर्वांगाने ओठ व्हावे
भान मी बेभान मी, तू निर्झरी निर्बंध व्हावे
त्या तुषारी चिम्बन्या मी पत्थरी सानंद राहावे
रान मी वैराण मी, तू धुंद वाऱ्याने फिरावे
लहर लहर अन्गामधूनी नसोनसी वारे उरावे
भास् की आभास तू , तू अंतरी व्योमी राहावे
व्यापूनी स्वत्वास माझ्या तूच तू न मी उरावे

No comments: