Monday, August 17, 2009

ऋणाचे फिटेना ऋण

जगण्यात कुणाच्या मिळतो
आधार कुणा निष्फळ
मरणात कुणाच्या मिळते
जगण्यास कुणाला बळ
असण्यात पार्थिवाच्या मिळतो
आत्म्यास जडाचा डंखं
नसण्यात नभाच्या मिळती
स्वप्नास नवे ते पंखं
भावांत कुणाच्या पड़ती
मन मुक्ततेस बंध
न् रिक्ततेत स्फुरती
आनंदी मुक्त छंद
सुखात वासना फूलती
पेटती अनंग ज्वाळा
du:khaat वासना नुरती
मनी दाटतो उमाळा
धनांत अहंता भ्रूण
मीपणी मृत्यूचा शाप
ऋणाचे फिटेना ऋण
निर्भयी वेदना लोप