Thursday, August 20, 2009

उत्तर

बाधा, समस्या , अडचणी , संषर्ष अगणित असतीलही
पण एक सत्य हे सुध्दा आहे की आपण नसतो कधीच
भाग या परिस्थितीचा
संस्कार , नाते , अपेक्षा , भावना गुंतवितात तरीही
एक सत्य हे सुध्दा आहे की आपण नसतो कधीच
भाग या बंधनांचा
हे सुध्दा आजचे सत्यच आहे मित्र की,
जन्माला आलो आहोत कधीच तरीही
अजून आपले जगणे सुरु नाही
देहव्यापार सुरु असूनही
अजून जीवन सुरु नाही
कारण,
स्वातंत्र्याचा बोध होतो
तिथून जीवन सुरु होते
सामर्थ्याचा बोध होतो
तिथून जगणे सुरु होते
आपण स्वतंत्र आहोत
समर्थ आहोत जन्मत:च
प्रश्न नंतर येऊन चिकटतात आपल्याला
आणि मग आपणचं त्या प्रश्नाचा भाग बनून राहतो
जीवन हे काही प्रश्नचिन्ह नव्हे मित्र,
अहंकाराला , अस्तित्वाला पडलेल्या प्रत्येक प्रश्नासाठी
जीवन हे एक उत्तर आहे

No comments: