Saturday, August 1, 2009

असेही एक जगणे

असेही एक जीवन मला स्मरते आहे
सर्वस्व अर्पूनही जिथे मीपण उरते आहे
असेही एक जगणे मला समोर दिसते आहे
बेफाम आयुष्याच्या अखेरीला जिथे रितेपण घुसते आहे
असेही एक जगणे अजूनही मी पाहतो आहे
ज्याचा कण न कण अतृप्तीचा भूतकाळ वाहतो आहे
असेही एक जगणे मला समोर कळते आहे
उत्कटतेच्या सरणावरती कणाकणाने
जिथे जीवन जळते आहे